Verbeter de Private Lease Keurmerk Voorwaarden: artikel D

D. Zekerheid

Algemeen
Hoe een leasecontract er ook uitziet, welke details ook zijn geregeld, de overeenkomst moet zekerheid verschaffen omtrent de bedoelingen en de wijze van uitvoering. Wanneer een overeenkomst getooid wordt met een Keurmerk en vooral als de Consumentenbond dat ook nog ondersteunt, geeft dat de klant een prima gevoel van zekerheid.

De Keurmerk Voorwaarden
In de Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease blijkt echter bijna niks in te staan dat de klant zekerheid van goede dienstverlening biedt. Op geen enkele manier wordt vermeld dat de leasemaatschappij integer en eerlijk zal handelen en ook blijkt nergens uit dat de leasemaatschappij zijn verantwoordelijkheid als “goed verhuurder”, dat wil zeggen: zorgen voor goede kwaliteit, zal waarmaken.

Reden dus om ook daar de verbetering voor aan te reiken.

Voorstel voor verbetering
De Algemene Voorwaarden dienen zekerheid te geven omtrent eerlijk en verantwoord handelen en dat kan het beste met een artikel dat de verantwoordelijkheden van de leasemaatschappij (de Lessor) behandelt en wel letterlijk als volgt:

Artikel X. Verantwoordelijkheid van de Lessor

 1. Lessor zal ervoor zorgen dat haar overeenkomsten geen bepalingen bevatten die andere dan de tussen partijen overeengekomen rechtsgevolgen tot gevolg hebben. 
 2. Elke mogelijke afwijking van regelend recht zal in het leasecontract specifiek worden benoemd, maar van bepalingen van consumentenrecht zal nimmer worden afgeweken.
 3. Lessor aanvaardt tegenover haar klanten de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de geleaste auto en de te leveren diensten.
 4. Lessor zal haar klanten steeds volledig informeren omtrent:
  a) de gevolgen van afwijkend gebruik van de auto; meer en minder kilometers zowel als eerder of later beëindigen van de leaseovereenkomst;
  b) alle omstandigheden die tijdens de looptijd van een overeenkomst verandering van condities tot gevolg kunnen hebben; 
  c) de procedures van aankondiging, motivatie en doorvoeren van eventuele aanpassingen. 
 5. Indien bepaalde omstandigheden aanleiding kunnen zijn voor verhoging van de leaseprijs, zal voor dezelfde omstandigheden met gunstiger kostprijs als gevolg, de leaseprijs worden verlaagd. 
 6. Lessor zal alleen die kosten(soorten) aan klant in rekening brengen die niet verhaald kunnen worden op derden en die redelijk en billijk zijn gebleken.

Nabericht
Bovenstaande aanbeveling om de Algemene Voorwaarden te voorzien van een artikel waarbij de verantwoordelijkheden van leasemaatschappij ten opzichte van de klant worden benoemd, geeft de zekerheid waar een klant recht op heeft, maar toepassing van dit artikel heeft meteen ook effect op de tekortkomingen die per onderdeel al genoemd zijn: een lessor die bevestigd eerlijk te zullen handelen kan immers onmogelijk voorbijgaan aan rechten van de klant of zelfs tegengestelde opvattingen aanhangen.

Deze laatste suggestie voor verbetering, het opnemen in de Keurmerk Voorwaarden van het verantwoordelijkheidsartikel als genoemd, is dan ook de belangrijkste. 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een antwoord