Verbeter de Keurmerk Private Lease Voorwaarden

A. De rechten en plichten bij leasecontracten

1. Algemeen
Welke rechten en plichten een overeenkomst tot gevolg heeft is afhankelijk van de gemaakte afspraken. De meest basale afspraken zijn: “wat belooft A” en “wat is de tegenprestatie van B” oftewel: A levert en B dient daarvoor te betalen.
Zolang partijen content zijn met de uitvoering van de overeenkomst is er geen reden op zoek te gaan naar de juridische juistheid van de afspraken, maar zodra een van beiden niet tevreden is over de gang van zaken komt een discussie op gang met verwijzingen naar verschil in opvattingen (anders geïnterpreteerd) en/of naar wettelijke bepalingen.
Bij autoleasing is sprake van een overeenkomst met voor langere tijd te leveren diensten en periodieke betalingen. Afwijkingen die nopen tot verandering van de leaseprijs zijn niet te vermijden:

 • afwijkend gebruik (meer of minderkilometers)
 • verandering van externe tarieven zoals assurantiepremies en belastingen
 
Verder is nog rekening te houden met mogelijkheid van voortijdige contractbeëindiging en dermate afwijkend autogebruik dat de inbegrepen vaste kosten voor afschrijving en onderhoud en reparatie niet meer kloppen. Deze veelheid aan kansen op veranderingen, opgeteld bij de beschrijving van de inbegrepen dienstverlening zorgt ervoor dat elke leaseovereenkomst gepaard gaat met een uitgebreide omschrijving van voorwaarden.

2. Wettelijke bescherming
Bijna altijd heeft de leverancier meer verstand van de te leveren dienst of product dan de afnemer. Daarnaast geldt ook dat particuliere klanten meestal ook niet zo goed thuis zijn in de precieze werking van de wet- en regelgeving die op de overeenkomst van toepassing is.
In Nederland is er geen specifiek wetgeving voor leasing, zodat het Burgerlijk Wetboek bepalend is. Het algemeen geldende “verbintenissen recht” is het uitgangspunt voor leaseovereenkomsten en laat voldoende vrijheid aan partijen om van de bepalingen van regelend recht af te wijken, mits helder vastgelegd.
Voor het geval particulieren bij de overeenkomst betrokken zijn, zoals bij Private lease, wordt de vrijheid van afspraken beperkt door het Consumentenrecht en door de zogenaamde “zwarte en grijze lijst” die onredelijk bepalingen in Algemene Voorwaarden verbieden. Door deze uitbreiding van wettelijke bepalingen worden particulieren beter beschermd tegen misbruik van het verschil in inzicht en kennis.

3. Verantwoordelijkheden
Vanaf het begin van de leaseovereenkomst heeft de klant de auto van de leasemaatschappij voortdurend ter beschikking en heeft de klant (huurder) de verantwoording voor (het gebruik en de beveiliging van) de auto. Daar staat tegenover dat de leasemaatschappij ten opzichte van de klant aansprakelijk is voor de kwaliteit van de auto zowel als van de door hen geregisseerde reparatie- en onderhoudswerkzaamheden. Kortom: als de auto niet goed presteert dan heeft de klant recht op tijdelijke of definitieve vervanging van de auto door een vergelijkbare die het wel goed doet.
Natuurlijk zal de leasemaatschappij gebruik maken van de rechten ten opzichte van haar leveranciers, maar daar hoeft de leaseklant zich niet verder om te bekommeren.  

4. Redelijk en billijk
De wettelijke uitgangspunten: redelijk en billijk handelen, komen ook aan de orde bij tussentijdse aanpassingen van de leasecondities. Als zich een omstandigheid aandient die verandering van de leaseprijs met zich meebrengt dan zal de leasemaatschappij dat in alle redelijkheid moeten toepassen en desgevraagd een motivatie van de verandering moeten geven.
Zo dient:

 • de verrekening voor meer of minder gebruik uitsluitend overeenkomstig de vooraf genoemde verrekenprijs per kilometer te geschieden;
 • de vergoeding voor vroegtijdige opzegging verklaard te worden
 • toerekening van niet door de verzekering gedekte schade onderbouwd te worden
 • verandering van de prijs door wijziging van BTW of (externe) assurantiepremie verklaard te worden.

5. Verbeteringen van de Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease

In de Algemene Voorwaarden van het keurmerk PL staat een aantal klantenrechten niet genoemd; dat verandert weliswaar niet het recht van de klant, maar zorgt er wel voor dat de klant onvoldoende zicht heeft op redelijke en billijke uitvoering van de overeenkomst.
Onderstaand een opsomming van noodzakelijke verbeteringen op het gebied van rechten en plichten. 

 1. Verander de teksten omtrent aanpassing van de leaseprijs (alleen verhoging noemen is onredelijk); benoem ook het recht van de klant op verlaging van de leaseprijs:
  – bij minder gebruik (kilometers) dan in de overeenkomst voorzien
  – bij verlaging van de kostprijs door verlaging van BTW zowel als van assurantiebelasting en – premie.
  – (zo mogelijk ook) bij verlenging van de leaseperiode
 2. Benoem het recht van de klant op vervanging van de geleaste auto ingeval van een bij herhaling optredend tekort van de auto of inadequaat uitgevoerde reparatie.
 3. Geef de klant het recht op een sluitende verklaring omtrent ontstane schade bij vroegtijdige contractbeëindiging. 
 4. Verwijder de bepaling dat de klant geen recht heeft op verrekening van kosten, zoals waarborgsom met eindafrekening.
 5. Verwijder de pertinent onredelijke (en dus onwettige) bepaling dat de klant bij ontbinding van de overeenkomst alle resterende termijnen moet betalen. 
Tot zover de aanbevelingen voor verbeterde weergave van de rechten en plichten. De volgende artikelen zullen gaan over:
B. Eerlijkheid en duidelijkheid
C. Kwaliteit van de leasedienstverlening
D. Zekerheid (kosten en geschillen)

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een antwoord