Duurzaamheid, concurrentiepositie en kostenbesparing

Kostenbeheersing is niet hetzelfde als kostenbesparing. Duurzaamheid kan soms tot directe kostenbesparing leiden, maar is er meer op gericht dat u ook op de langere termijn grip heeft en houdt op uw belangrijkste kostencomponenten.

Duurzaamheid levert echter ook per direct een betere concurrentiepositie op. Steeds meer opdrachtgevers verlangen dat u duurzaam werkt. Hiervoor heeft ieder bedrijf zijn eigen redenen. Veel opdrachtgevers hebben een CO2 prestatieladder en dan telt de uitstoot die zij veroorzaken door opdracht te geven aan andere bedrijven, zoals u, ook mee. Beursgenoteerde bedrijven willen verantwoording afleggen aan de samenleving. Dat zijn immers hun aandeelhouders. Maar steeds vaker verlangen bedrijven duurzaamheid omdat men op zoek is naar continuïteit. Men wil graag zaken doen met bedrijven met wie men op dezelfde voet op de langere termijn nog steeds kan samenwerken. Dat kan alleen als dat bedrijf in staat is om op de lange termijn de kosten te beheersen. Duurzaamheid dus.

Certificering

Ook bij dit woord ontstaan er vaak verkeerde associaties. Het wordt door veel ondernemers gezien als een ‘noodzakelijk kwaad’. Terwijl het u juist veel kan bieden. Zowel voor uw positie als voor uw business. U kunt immers van mening zijn dat u duurzaam werkt, maar een goede certificering geeft u handvatten om dit te toetsen en te verbeteren. Nu zijn er wel veel certificeringen, maar op gebied van duurzaamheid is het wel te overzien. Internationaal hebben wij ISO 14001. Deze certificering is er vooral op gericht om milieu incidenten in uw bedrijfsvoering te voorkomen. Het gaat dus niet zozeer over duurzaamheid als totaliteit, als vorm van ondernemen. Dat doet ISO 26000 overigens wel. Deze regeling kan u zonder meer de noodzakelijke handvatten bieden. ISO 26000 is echter niet normatief (er worden geen normen gesteld) en wordt daarom ook niet als certificering gehanteerd. Het levert dus geen onderscheidend vermogen naar uw klanten.

Verder hebben wij In Nederland het certificaat Erkend Duurzaam. Ook dit is een prima regeling die u handvatten geeft en vooral gericht is op het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De snelst groeiende certificering is van de stichting Duurzaam Repareren. Bij deze certificering worden de eisen waaraan u moet voldoen, opgesteld door een College van Deskundigen. In dit college zitten de opdrachtgevers zoals leasemaatschappijen, fleetowners, verzekeraars en de ANWB, die tevens voorzitter is. Naast de inhoudelijke handvatten om uw bedrijf toekomst bestendig te maken, is Duurzaam Repareren een certificering die door uw klanten en opdrachtgevers is opgezet.

Crisis of…?

Je kan de radio of televisie niet aanzetten, de krant niet openslaan of een congres bijwonen of het gaat wel over ‘de crisis’. Een crisis is een periode in laag conjunctuur. Het kan niet anders dan dat er op enig moment weer een herstel komt en het weer op een niveau komt als voor de crisis, of soms zelfs beter.

De schadebranche kampt volgens mij echter niet met de crisis, maar met de nieuwe realiteit. Het grootste probleem is dat er een overaanbod aan reparatie capaciteit is in een markt van afnemende vraag. Zouden wij in crisistermen denken en handelen, dan moeten wij er van uit gaan dat de reparatievraag ooit weer op het oude niveau zal komen. Dat is een volstrekte utopie. Het aantal schades is afgenomen en zal nog enigszins verder afnemen. Het is wat het is en daar moeten we het meedoen.

De vraag zou dus moeten zijn: “Hoe zorg ik dat mijn onderneming bij de overlevers behoort?” U zult vermoeden wat mijn antwoord zal zijn. Maar denkt u nu echt dat voortdurende prijsverlagingen uw onderneming veilig zullen stellen. Dat kostenbesparingen door een schrale bedrijfsvoering u tot winnaar zal verheffen. Dat u de klanten en opdrachtgevers aan u zal blijven binden door ze met kerst een mooi pakketje te sturen. Het is de hoogste tijd voor visie. Het is tijd voor duurzaamheid.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie