VOLGEBOEKT: Automotive Insiders Golfchallenge

Op 19 mei zijn we te gast op De Swinkelsche Golfbaan. Golf.nl beschreef de baan kort maar krachtig: ‘Wat een feest!’ De 18 holes van de Championship Course behoren tot de mooiste van Nederland en liggen op een oppervlakte van zo’n 90 hectare en zijn omsloten door bossen, grote waterpartijen en prachtige heide.

De grillig gevormde bunkers maken het plaatje compleet. Verschillende holes zijn op diverse manieren te bespelen.

Uiteraard komt niemand ook maar iets te kort. Bij ontvangst, in de baan en na afloop tijdens de borrel. Tijdens het grandioze buffet zal het speenvarken aan het spit niet ontbreken. Ook het beroemde Swinkels biertje zal ruim van de tap stromen.

Uiteraard krijgt ook dit jaar weer iedere deelnemer een prachtige golfpolo t.w. € 59.

Gelukkig kunnen we weer volop rekenen op de steun van onze sponsoren. Dat betekent wel dat we nog maar een beperkt aantal flights of plekken beschikbaar hebben. Meld je dus snel aan want vorig jaar waren we ook snel volgeboekt!

Prijs per flight: € 750,- excl. BTW
Individueel: € 115 – Overigen: € 165,- excl. BTW 

Let op! U kunt zich niet meer inschrijven.

Beoordeling Consumentenbond van Private Lease beoordeeld

Nu autoleasing ook opgang maakt bij particulieren is het voor de hand liggend dat de Consumentenbond ook daar aandacht aan geeft. Dat gebeurde al op de website met een korte uitleg waarop te letten bij private lease en vervolgens is via de Stichting Keurmerk Private Lease de betrokkenheid alleen maar toegenomen.

Nu is er dan ook een heuse vergelijking van de verschillende aanbiedingen van private lease, en wel gesplitst naar bedrijven die wel of niet deelnemen aan het keurmerk. En nu blijkt plots dat het vergelijken van een complexe dienst (autoleasing) die wordt afgesproken voor meerdere jaren toch een geheel ander onderzoekstraject te vergen dan voor de bond gebruikelijk.

Dit keer geen duidelijke verwijzing naar: “beste product” of “voordeligste aanbieding”, sterker nog: hoewel de prijs een uiterst belangrijk gegeven wordt genoemd wordt van geen enkele aanbieder de tarieven genoemd, niet voor de maandelijkse termijn, niet voor de prijs van extra kilometers. Ook wordt niet of nauwelijks een oordeel gegeven over de kwaliteiten van de aanbieders zoals die uit de ”aanvullende voorwaarden” zouden kunnen worden herleid.

Het verslag van de Consumentbond is dan ook niet meer dan oppervlakkig en vaag, terwijl verder niet alle aspecten op correcte wijze worden toegelicht en andere belangrijke aspecten van de uitvoering van leasecontracten onbenoemd blijven.

Teleurstellend, maar ook geheel onnodig omdat ik al meer dan een jaar in contacten met de Consumentenbond heb gesignaleerd dat het keurmerk en de omgang daarmee door zowel de Consumentenbond als de brancheorganisatie VNA behoorlijk wat tekortkomingen kent en die ook letterlijk heb benoemd, een voor een. Mijn suggesties om het kennisniveau aan te vullen zijn niet gevolgd.

In onderstaande bericht ga ik in op het artikel over Private Lease dat in de december uitgave van Consumentengids is opgenomen. De behandeling van onderwerpen is gelijk-genummerd als in de Consumentengids en aangevuld met ontbrekende onderwerpen .

Roel Hindriks
LeaseConsult
Vught 

Artikel Consumentengids: %u201CAuto leasen zonder je baas%u201D

De in de opening gegeven verwijzing naar het Keurmerk Private Lease suggereert dat het Keurmerk onduidelijkheid heeft weggenomen en dat onder de werking daarvan een verantwoorde (eerlijke en heldere) uitvoering van de leasecontracten binnen bereikt is.
De praktijk is dat elke deelnemer aan het keurmerk nog een tweede set Algemene Voorwaarden te beoordelen krijgt, de zogenaamde “Aanvullende Voorwaarden”. Alleen uit deze tweede set van voorwaarden kan de kwaliteit worden afgeleid.

1. Wat is private lease
Gemeld wordt dat bij Private Lease de verreden kms na de afgesproken leaseperiode worden verrekend. De verrekening gebeurt bij de meeste lessors ook eens per jaar en tevens als de leaseperiode niet na de afgesproken contractduur maar op een eerdere of later tijdstip plaatsvindt.
De vermelding dat er bij private lease geen fiscale bijtelling geldt is onjuist; niet het systeem van aanschaf maar of de werkgever het gros van de kosten draagt (onder andere door reiskostenvergoeding) is bepalend voor wel of niet van toepassing zijn van de fiscale bijtelling.

2. Voor wie interessant
Het meest interessant is Private Lease voor hen die geen eigen auto hebben en dat doet zich ook voor bij veranderen van baan en daarbij de auto van de zaak inleveren. Wie wel een eigen auto heeft moet dat eerst even oplossen, want “inruilen” bij leasen is geen optie.

3. Voor wie niet interessant
Dat 65% van de maandelijkse leaseprijs op de maanlasten van hypotheek gekort wordt geeft niet juist weer hoe de BKR registratie effect heeft. 65% van het totaal aan te betalen maandtermijnen wordt binnen BKR als “schuld” aangemerkt en beperkt daardoor de hoogte van de te sluiten hypothecaire lening.
Dat bij weinig rijden de aantrekkelijkheid van private leasing daalt is een onjuiste inschatting. Ook bij een gekochte auto kan bij weinig kilometers het periodiek onderhoud niet achterwege blijven. Daar komt nog bij dat lage kilometrages leasemaatschappijen in staat stellen om met extra lage afschrijvingskosten te calculeren en dat pakt gunstig uit, zeker bij lage rentestanden. Voor wat betreft het niet verrekenen van minder kms zie onder punt 5. 

4. Wat bij meer gereden kilometers
De eerste zin verwijst meteen naar kilometerbundels, de meest onverstandige wijze om met toerekening en verrekening van kilometers om te gaan. De leasemaatschappijen die met een “km. bundel” werken geven aan dat de leaseprijs over een wat breder gebied ongewijzigd blijft; dus bijvoorbeeld een leaseprijs van 300 Euro per maand voor een jaargebruik tussen 15.000 en 20.000 km. De prijs die betaald moet worden is dan voldoende voor 20.000 km per jaar.
Wordt (iets) meer gereden dan gaat de prijs meteen naar het niveau van de “bundel” die tot 25.000 km geldt, 5.000 km per jaar meer kms dus. Zo kan een overschrijding van 1.000 km in 4 jaar leiden tot een prijs die geldt voor 4 keer 5.000 km = 20.000 km meer.
Het kan nog erger, wanneer namelijk het opschalen naar een hoger tarief kan gebeuren per kwartaal zonder redelijke kans op terugbetalen bij minder kms.
De beschreven methode behandelt het bundel gebeuren alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, zonder aandacht te geven aan:

  • het feit dat bij zakelijk leasen (Nederland is internationaal koploper in autokostenbewaking) altijd voorop staat dat afgerekend wordt op het werkelijk kilometrage
  • de basisregel in de Keurmerk voorwaarden dat meer kilometers afgerekend moeten worden als volgt: aantal meer-kms maal de overeengekomen prijs per meer km.

De uitleg dat een 11.000 km bundel goedkoper is dan een 10.000 km bundel plus 1.000 meer-kms is niet gebaseerd op praktijkgegevens of aanvullende voorwaarden van welke leasemaatschappij dan ook.
Als er al sprake is van een “omslagpunt dat per lessor verschillend is, zou van de Cons. bond verwacht mogen worden om dat te betrekken bij de beoordeling van de onderzochte werkwijzen; welke lessor gebruikt goede en welke minder goede condities.

5. Wat bij minder kilometers
Het is een grote omissie van het keurmerk dat “minder kilometers” in de verplichte Algemene Vooraarden niet eens benoemd zijn. Minder gereden kilometers zorgen voor lagere kostprijs en omdat het aantal kilometers, net als bij meer gebruik, het gevolg is van handelen door de gebruiker is het niet meer dan redelijk dat minder kilometers worden verrekend. Er is wel een grens aan de verrekening te stellen; bij heel weinig kilkometers, dat kan onder 5.000 km/jaar of 10.000 km/jaar zijn, verdwijnen de besparingen omdat dan de kosten van periodiek onderhoud (niet van kilometers afhankelijk) niet meer gedekt zouden kunnen worden.
Echter wanneer de leasemaatschappijen keuze biedt van meerdere jaarkilometrages (dat doet bijna elke aanbieder) dan met voor kilometrages boven het minimum jaarkilometrage wel degelijk verrekening van minder kilometers geboden worden, dat is niet meer dan redelijk; elke aanbieder die dat niet doet hoort daarop aangesproken te worden, temeer daar elke aanbieder het voor zakelijke contracten wel doet, moet doen om tot contracten te kunnen komen.
De opmerking dat de meeste leasemaatschappijen (welke?) categorisch geen terugbetaling doen voor minder-kilometers is onjuist.

6. Eigen risico bij schade
Weinig woorden worden besteed aan de zeer ongebruikelijke basis-bepaling die eigen risico bij WA schade toestaat (Cons. Bond vindt dat bij beoordeling van autoverzekeringen een kwalitatief slechte voorwaarde), terwijl een eigen risico tot 500 Euro tot de slechtste in de markt behoort.
Ook wordt buiten beschouwing gelaten dat de kosten bij verzekering nog verder onverwacht kunnen oplopen, immers de Keurmerk voorwaarden zeggen ook niets over de kosten van vervangende auto tijdens herstel van de schade, zelfs niet wanneer de kosten van de vervangende auto door een tegenpartij (de schuldige van de schade) worden betaald.

7. Kosten van eerdere contractbeëindiging
Het voorbeeld van toerekening van kosten lijkt logisch, maar geeft geen inzicht in wat er gebeurt wanneer het contract moet worden beëindigd na een gebruiksduur waarvan vooraf geen leaseprijs info is verstrekt. Bijvoorbeeld beëindiging na 31 maanden in plaats van de overeengekomen 48 maanden. De Keurmerk voorwaarden geven daarvoor geen richtlijn en de meeste lessors geven ook geen redelijke aanwijzing. Slechts enkele lessors geven aan dat de alsnog te hanteren leaseprijs dan zal worden bepaald door uit te gaan van de leaseprijs van de eerst lagere looptijd en de eerst hogere looptijd (in het voorbeeld 24 maanden resp. 36 maanden) en vervolgens naar rato van het verschil tussen 24 en 36 maanden de waarde voor 31 maanden te bepalen. Dit is een benadering die goed voldoet aan de wettelijke verplichting van “redelijke en billijke vaststelling van de schade”. Daar moet nog bij aangetekend worden dat daarvoor uitgegaan behoort te worden van de leaseprijs exclusief BTW, want over het vergoeden van een schade is geen BTW verschuldigd. Dat aspect is door Cons Bond in haar voorbeeld helaas ook over het hoofd gezien.

8. Leasen op oudere leeftijd
Naarmate de leeftijd stijgt neemt de kans op contractbeëindiging door overlijden toe, maar niet in die mate dat de lat lager gelegd zou moeten worden dan 75 jaar.
Foxlease wordt hier wel genoemd, maar dat is uiterst onverwacht; deze aanbieder adverteert met voorzieningen die zelfs strijdig zijn met de meest basale Keurmerk voorwaarden.

9. Voordelige aanbieders
Anders dan bij wasmachines en stofzuigers is de aantrekkelijkheid niet af te leiden van alleen de prijs; leasing is een dienstverlening voor meerdere jaren en betreft uiteenlopende dienstverleningspakketten waarbij dan ook nog eens uiteenlopende criteria gelden voor tussentijdse aanpassingen, het Keurmerk ten spijt. Het overzicht van verschillen in maandkosten voor leasing versus kopen al dan niet via een lening is onzinnig zolang niet een vergelijkbaar pakket van diensten en waardering van de “aanvullende voorwaarden” in aanmerking wordt genomen.
Vooral de aanbieders die een km-bundel bieden en/of geen restitutie van minder kms bieden kunnen, ook bij vergelijkbaar dienstenpakket, goedkoper aanbieden omdat het verdienmodel tijdens de contractduur merkbaar extra ruimte geeft, ruimte die de klant niet verwacht, maar gedurende de looptijd wel moet betalen.

10. Aantrekkelijke aanbiedingen
Het verwijzen naar het Keurmerk zegt op zich nog heel weinig; elke aanbieder met het Keurmerk label vertelt dat zijn voorwaarden beter zijn dan die van het keurmerk. Sterker nog, dat klopt ook, maar daardoor moet dus per aanbieder vooral de 6 tot 20 pagina’s aanvullende voorwaarden worden doorgewerkt, niet eenvoudig, waarbij de algemene aanbeveling is; vraag de leasemaatschappij duidelijk te maken welke aanpassingen zich tijdens de looptijd kunnen voordoen en te verklaren dat bij gunstige veranderingen van de kostprijscomponenten (b.v. belastingen en assurantiepremie) dit ook tot uitdrukking komt in de leaseprijs.

11. Kanttekening bij “Meer zekerheid” van het Keurmerk (apart kader)
De claim dat het Keurmerk ervoor zorgt dat het zorgt voor uitblijven van onverwachte kosten kan onmogelijk waargemaakt worden, het is sterk afhankelijk van de aanvullende  algemene voorwaarden per aanbieder die dat bepalen.
Dat de maandtermijnen niet mogen worden verhoogd is een goed uitgangspunt, maar enkele aanbieders doen dat toch en zonder dat de Stichting Keurmerk of de Cons. Bond dat wil signaleren.
Ook geeft het keurmerk geen omschrijving hoe de maximale afkoopkosten bepaald worden.
Verder is ook nog steeds niet bekend wie (welke personen) de aangekondigde onafhankelijke deskundigen zijn die leiding geven aan de Stichting Keurmerk Private Lease en aan de geschillencommissie. 

B. Niet door de Cons. Bond behandelde onderwerpen

a. De waarborgsom
Nogal wat aanbieders hanteren een waarborgsom. Te verwachten was geweest dat de Cons. Bond zou zijn nagegaan waarvoor deze waarborgsom dient en met welke vorderingen, en wanneer, dit bedrag door de leasemaatschappij kan worden verrekend. Het zou b.v. logisch zijn dat het incasseren van een Eigen Risico bedrag bij schade niet eerder gebeurt dan nadat de schuldvraag is beantwoord en de waarborgsom tussentijds al zekerheid daarvoor te bestempelen. Ook vermeldt het Cons. Bond overzicht niet of de waarborgsom één, twee of drie maandbedragen betreft.

b. Verzekeringen
Het is van belang te weten hoe de verzekering is geregeld, met name de cascodekking. Is dat een eigen voorziening van de aanbieder of is het ondergebracht bij een assuradeur. Dat is van belang voor de wijze van tariefaanpassingen en de mate van BTW-vrijstelling.

c. BTW heffing
In de leaseprijs zijn inbegrepen de belastingen, afschrijving op BPM, de houderschapsbelasting, de assurantiebelasting als ook de verzekeringen, allemaal componenten die vrij van BTW kunnen blijven, mits de leasemaatschappij aan bepaalde administratieve voorwaarden voldoet, waaronder het op naam van de klant registreren van het kenteken.
Ook wanneer de BTW-vrijstelling niet wordt benut moet toch, ook bij een gunstige prijsstelling, de BTW heffing vooraf bekend gemaakt worden om bij wijzigingen te weten dat bijvoorbeeld een verhoging van de belasting met 20 Euro dan ook nog eens met 21% wordt opgehoogd. Ook wanneer het BTW-percentage zelf zou veranderen is het effect natuurlijk duidelijk verschillend bij el of geen benutting van de BTW vrijstelling.
Tenslotte moet duidelijk zijn dat BTW  niet wordt betrokken in de berekening van de schadevergoeding bij voortijdige contractbeëindiging

d. Prijsveranderingen
Het is niet te voorkomen dat over een periode van meerdere jaren, een of meerdere kostencomponenten zich wijzigen zodanig dat het redelijk is dat de leasemaatschappij die doorberekent; belasting en (externe) assurantiepremie.Duidelijk moet zijn dat een verandering met lagere kosten tot gevolg net zoveel aandacht krijgt als de verandering met een noodzakelijke verhoging van de leaseprijs. Verder is te verlangen dat de aanbieder vooraf aangeeft welke oorzaken bij welke componenten een verandering teweeg kunnen brengen en welke procedure dan gevolgd wordt: aankondiging, motivatie en doorvoeren (hoe en wanneer).
Overeenkomstig een basisbepaling van het Keurmerk dient elke (eenzijdige) verandering van de maandelijkse leaseprijs door afwijkend kilometrage te worden uitgesloten, enkele leasemijen doen dat toch, zonder berisping vanuit het Keurmerk een ookde Cons. Bond heeft dat niet gesignaleerd.

e. Vervangende auto
Er is een duidelijk verschil tussen de aanbieders voor wat betreft de inbegrepen kosten voor een vervangende auto, bij uitval van de geleaste auto. Wanneer gesproken wordt van vervangend vervoer na 48 uur dan zal altijd voor de eerste 48 uur extra betaald moeten worden; wanneer in de aanvullende voorwaarden staat: “bij reparaties die meer dan 48 uur duren” zijn de kosten bij dit soort langdurige uitvalsituaties wel vanaf het eerste uur gedekt. Kortom: twee keer een melding 48 uur, maar wel heel verschillende uitvoering.
Verder is het normaal dat een vervangende auto ter beschikking komt in geval van een schade. Ook als de verzekeringsvoorwaarden van bedenkelijk lage kwaliteit zijn, zal in geval van een verhaalschade een vervangende auto wel degelijk moeten worden verstrekt, de kosten komen immers standaard ten laste van de tegenpartij.   

f. De verantwoordelijkheid van de leasemaatschappij
Of het vergeten is of dat het bewust buiten beschouwing is gelaten kan van aanbieder tot aanbieder verschillen (ondanks Keurmerk voorwaarden), maar nergens staat iets vermeld over de verantwoordelijkheid van de aanbieder tegenover de klant voor de kwaliteit van de in lease gegeven auto en voor de door de aanbieder voorgeschreven onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Bij uitval van de auto door gebrekkige autokwaliteit resp. niet goed uitgevoerde werkzaamheden is het minste dat de leasemaatschappij heeft te doen is het kosteloos aanbieden van een vervangende auto, onafhankelijk of dat is inbegrepen in de leaseprijs of niet. (Bij aanhoudend niet goed functioneren van de auto heeft de klant zelfs het recht de betalingen te stoppen).

Samenvatting

Het onderzoek van de Consumentenbond heeft de deelnemende leasemaatschappijen veel werk bezorgd. De uitkomsten zijn absoluut onbevredigend, met name omdat, geheel tegen de gebruikelijke werkwijze van de Bond, niet is aangegeven hoe de leasemaatschappijen kwalitatief scoren en omdat niet is ingegaan op de veel te sterk uiteenlopende aanvullende voorwaarden en leasetechnieken.

Deze reactie op het verslag van de Consumenten Bond als afgedrukt in de Consumentengids voor december betreft kanttekeningen ten aanzien van zowel het uitgevoerde onderzoek als de tekortkomingen van de Algemene Voorwaarden van het Keurmerk Private Lease.
Betreffende tekortkomingen zijn door LeaseConsult sinds begin 2016 herhaaldelijk onder de aandacht gebracht van de VNA, de Stichting Keurmerk Private Lease en de AFM. Geen van deze partijen heeft het nodig geacht serieus aandacht aan de kanttekeningen te geven of er een open discussie over te voeren.

Het belang van LeaseConsult bij het aan de orde stellen van de tekortkomingen is niet anders dan eraan bij te dragen dat weeffouten worden weggenomen en alsnog een goed en echt betrouwbaar leasepakket wordt gerealiseerd.

Huidig businessmodel lease niet duurzaam

De connected car, de verschuiving van bezit naar gebruik en tal van andere ontwikkelingen en trends maken dat het businessmodel van leasemaatschappijen op de schop moet. De veranderingen die de opkomst van private lease veroorzaken, zijn daarbij peanuts.

Veel stakeholders in de autobranche zijn zich aan het herpositioneren. Autofabrikanten maken zich op om zich te transformeren naar dienstverlener voor de mobiliteitsbehoefte van de klant. Nieuwe toetreders dagen de gevestigde orde uit en ontwikkelen nieuwe diensten en producten. Tel daar de verstedelijking en het nieuwe consumentengedrag bij op en het is duidelijk voor welke uitdagingen stakeholders in de mobiliteitsbranche staan.

Op het evenement van 17 november gaan diverse sprekers op al deze zaken dieper in. Tevens zal de nieuwe uitgave van de Aumacon Leasebedrijven Top-50 worden gepresenteerd door Clem Dickmann. Bezoekers van het event ontvangen desgewenst het boek met € 80 korting. Andere sprekers die hun medewerking hebben toegezegd zijn:

  • Max Erich, senior economisch onderzoeker bij het Economisch Bureau van ING die de aftrap zal verzorgen waarbij hij de belangrijkste trends en cijfers zal bespreken
  • Mick Walvisch, serial entrepreneur en co- founder van Tripkey, Samobiel & EVA zal zijn visie op mobiliteit weergeven en de deelnemers confronteren met frisse en nieuwe ideeën. 
  • Jeroen Barten, Account Group Manager Automotive GFK zal een update verzorgen van zijn presentatie van een jaar geleden inzake private lease.
  • Marchel Koops, directeur Athlon Car Lease Nederland, licht ondermeer toe wat de overname van Athlon door Daimler gaat betekenen en welke strategische keuzes daar aan ten grondslag liggen.
De presentatie is in handen van Ric van Vugt en Gert Huizing. Gert is zelfstandig marketeer in de automotivebranche.

15.30 uur:         Ontvangst
16.00 uur:         Welkom Ric van Vugt & Gert Huizing
16.10 uur:         Max Erich (ING)
16.30 uur:         Mick Walvisch, serial entrepreneur oa Tripkey
16.50 uur:         Jeroen Barten, GFK
17.10 uur:         Pauze
17.30 uur:         Clem Dickmann, (Aumacon), Presentatie Leasebedrijven Top 50
17.45 uur:         Marchel Koops, Athlon
18.10 uur:         Paneldiscussie
18.40 uur:         Netwerkborrel 

Datum: 17 november
Locatie: Fort Wierickerschans, Noordzijde 126, 2411 RG Bodegraven
Parkeren: Weijpoort 4, Nieuwerbrug 

Als u de nieuwste editie van de Aumacon Leasebedrijven Top-50 wilt ontvangen met 80 euro korting (95 i.p.v. 175 euro), dan kunt u bij inschrijving code ALT50 vermelden bij opmerkingen.

Schademarkt in transitie

Schadebedrijven zien veel op zich afkomen: merkerkend schadeherstel, een nieuw keurmerk, nieuwe sturing vanuit verzekeraars en naar verwachting een krimpende markt in de komende jaren. Hoe bepaal je als schadebedrijf daarin je positie en wat kun je verwachten van je toeleveranciers en partners? Al deze zaken en meer komen aan de orde op de bijeenkomst van 11 oktober van Automotive Insiders.

Denis Maessen (FOCWA) die met een laatste presentatie zijn kritische visie zal geven op alle belangrijke kwesties.

Erik Boertjes, Manager Automotive Partnerships bij Allianz, bespreekt de ontwikkeling richting zelfrijdende auto’s en hoe Allianz daar als verzekeraar mee om gaat.

Jasper Verweij, directeur DAT, presenteert zijn analyse over het veranderrende Nederlandse wagenpark en de impact die dat heeft op het (volume van) het schadeherstelwerk.

Walter Sontrop, Drenth Autoschadebedrijf, schetst de veranderingen die het bedrijf de afgelopen jaren heeft ondergaan en licht de keuzes toe van deze wijzigingen. Ook geeft hij zijn menig over de aankomende periode.

Autoschadeherstelmeester kwam onlangs in het nieuws met het bericht dat het software heeft ontwikkeld om te bepalen of een schade al dan niet complex is. Aris van Werven, schept duidelijkheid wat wel en wat niet complex is en waarom dit onderscheid belangrijk is.

Aan de afsluitende paneldiscussie zal ook Toine Beljaars namens de afdeling schade van de BOVAG deelnemen.

Programma
15.30 uur Ontvangst
16.00 uur Welkom Ric van Vugt en Leo Oude Essink
16.10 uur Denis Maessen, voorzitter FOCWA
16.35 uur Jasper Verweij, directeur DAT
16.55 uur Erik Boertjes, Allianz, Manager Automotive Partnerships
17.15 uur Pauze
17.40 uur Walter Sontrop, Drenth Autoschadebedrijf
18.00 uur Aris van Werven, Schadeherstelmeesters
18.20 uur Paneldiscussie
18.45 uur Netwerkborrel

Inburgeringscursus Autobranche 8 december

Op 8 december vindt er weer een Inburgeringscursus Autobranche plaats. De inburgeringscursus is uitermate geschikt voor iedereen die zich professioneel gaat bezighouden met de automotive branche maar nog relatief onbekend is met de sector.

De inhoud van de cursus wordt in overleg met de werkgever en cursist geheel op maat gemaakt. Aan het einde van de cursus heeft de cursist een belangrijke hoeveelheid basiskennis opgedaan om vervolgens veel gemakkelijker en sneller ‘on the job’ die automotive insider te worden die hij of zij graag wil zijn!

De investering per persoon bedraagt 945 euro excl. BTW bij een normale cursusduur van één dag en een cursusgroep van minimaal zes personen. De prijs is inclusief het cursusmateriaal. Het is ook mogelijk om een abonnement tegen gereduceerd tarief af te sluiten voor organisaties die meerdere medewerkers zouden willen laten profiteren van de cursussen van Automotive Insiders.