Verbeter de Private Lease Keurmerk Voorwaarden: artikel C

C. De kwaliteit van de dienstverlening

Algemeen
Een deal sluiten onder de werking van een “Keurmerk” en zeker een keurmerk dat door de Consumentenbond wordt ondersteund geeft potentiële klanten veel vertrouwen; dat moet wel helemaal goed zijn en een prima dienstenpakket bieden.
Bij autoleasing is de tevredenheid van klanten afhankelijk van de kwaliteit van de auto, de omvang en voorwaarden van de inbegrepen diensten en de klantvriendelijkheid van de leasemaatschappij. De kwaliteit van de auto wordt niet bepaald door de leasemaatschappij, maar het is wel de zorg van de leasemaatschappij dat de geleaste auto goed presteert.
Hoe klantvriendelijk de leaseovereenkomst wordt uitgevoerd is een aspect dat niet door een keurmerk kan worden gegarandeerd. Wat wel van het keurmerk verwacht mag worden is een hoog kwaliteitsniveau voor de volgens het keurmerk inbegrepen diensten. Komt dat er niet uit dan is de aanduiding Keurmerk niet terecht.

De kwaliteiten van de dienstverlening
Het Keurmerk Private Lease belooft dat klanten alleen nog maar brandstof hoeven te tanken en dat alles verder op rolletjes zal verlopen; geen zorgen alleen maar genieten dus. De meeste leasemaatschappijen spannen zich (individueel) wel degelijk in om dat te realiseren, maar dat staat los van de Keurmerk Voorwaarden Private Lease belooft.

De Voorwaarden van het keurmerk moeten beter
Om een Keurmerk waardig niveau van dienstverlening te bereiken zijn de volgende verbeteringen nodig in de Algemene Voorwaarden: 

 • Geef aan dat de aflevering en inlevering, zowel als het onderhoud en de reparatie van de auto kan plaats vinden op redelijke afstand van het huisadres van de klant;
 • Biedt elke klant de mogelijkheid om ook gebruik te maken van een brandstof- of mobiliteitskaart;
 • Breidt het recht op een vervangende auto uit:
  -bij elke vorm van uitval van de geleaste auto;
  – inbegrepen in de leaseprijs wanneer een (onverwachte) uitval van de geleaste auto langer dan 2 werkdagen duurt en buiten de schuld van de klant is ontstaan;
 • Gebruik de waarborgsom ter dekking van “eigen risicobedrag” bij schade en/of de kosten van meer-kilometers totdat het verschuldigde bedrag definitief bekend is;
 • Bevestig dat er geen “eigen bijdrage” geldt ingeval van (alleen) een WA-schade
 • Beperk Eigen bijdrage bij ruitschade tot een marktconform bedrag;
 • Biedt klant het recht op een vervangende auto voor de rest van de contractduur in geval van verlies van de auto (diefstal of total-loss);
 • Bepaal dat waarborgsom na beëindiging van het contract meteen tegelijk met laatste afrekening van leasetermijn wordt gerestitueerd;
 • Bevestig dat ingeval van problemen met de auto of uitgevoerde reparaties de leasemaatschappij voor passende oplossing zal zorgen;
 • Bepaal dat bij een beroep op de geschillencommissie de in geschil zijnde vordering niet alvast vooruit betaald moet worden.


Nabericht
Ook bij deze suggesties voor verbetering is het nuttig aan te gaven dat de kwaliteit van de dienstverlening die leasemaatschappijen bieden overwegend gewoon goed en soms al heel goed is. Dat is dan individuele kwaliteit en niet het gevolg van de door het keurmerk voorgeschreven normen en waarden. Wil een keurmerk een echt Keurmerk zijn, dan dient het Keurmerk met haar universele voorwaarden en bepalingen al hoogstaande kwaliteit te garanderen; een situatie die nu (nog) niet waargemaakt wordt door het Keurmerk Private Lease.      

Verbeter de Private Lease Keurmerk Voorwaarden: artikel B

B. Eerlijkheid en duidelijkheid

Algemeen
Naarmate een overeenkomst complexer is en de uitvoering van meer aspecten afhankelijk, neemt de behoefte aan heldere afstemming tussen de contractpartijen toe. Private Lease is door de combinatie van eigen diensten van de leasemaatschappij, de van derden af te nemen diensten, de invloed van overheidsmaatregelen en de invloed van het gebruik van de auto door de klant, een complexe overeenkomst. Daarbij geldt dan ook nog eens dat de meeste particuliere klanten zelf gering inzicht hebben in kostenbewaking en de risico’s van veranderingen rondom autobezit- en gebruik. Het Keurmerk Private Lease is bedoeld om leasing aan particulieren te kanaliseren en onwenselijke verschillen in toepassing te voorkomen. Het Keurmerk verplicht de deelnemende leasemaatschappijen de Keurmerk Algemene Voorwaarden te gebruiken en claimt daarmee “eerlijk, betrouwbaar en duidelijk” handelen te kunnen garanderen.

De eerlijkheid en duidelijkheid van de Keurmerk Private Lease Voorwaarden
Het Keurmerk Private Lease is weliswaar door de VNA in het leven geroepen, maar niet eerder dan nadat er al geruime tijd signalen waren dat Privé Lease toepassingen te ver uiteen gingen lopen en ook de AFM er aandacht aan ging geven.
Het Keurmerk is ondergebracht in een Stichting die onafhankelijkheid wordt genoemd, maar dat wordt niet waargemaakt. Er is wel enige betrokkenheid van de Consumentenbond, maar de Stichting wordt gerund door en vanuit de VNA omgeving, terwijl het bestuur een jaar na de start nog steeds niet compleet is. Ook deelname aan de Geschillencommissie en de opmerking “onder auspiciën van de SER” geven het Keurmerk nog geen onafhankelijkheid.
Tot zover de structurele aspecten; onderstaand wordt ingegaan op de eerlijkheid en duidelijkheid van de Algemene Voorwaarden van het Keurmerk Private Lease.

Duidelijkheid

De duidelijkheid van de Private Lease Voorwaarden scoort momenteel onvoldoende en behoort dan ook verbeterd te worden en dat kan heel goed door:

 • Een compact, puntsgewijs, overzicht geven van al die omstandigheden die kunnen leiden tot aanpassing van de condities.
 • Ervoor zorgen dat de deelnemende lessors op identieke wijze hun “aanvullende voorwaarden” zullen presenteren.
 • De opmerkingen “lessor heeft het recht om …” en “Lessor kan … “  vervangen door een heldere uiteenzetting wat de “lessor zal … “  doen in de aangehaalde omstandigheden (signaleren, motiveren en doorvoeren).
 • Aangeven voor welke onvoorziene kosten de waarborgsom bedoeld is.
 • Uitleg hoe de maximale “opzeggingsvergoeding” wordt bepaald.
 • Aangeven dat de lessor in zijn aanvullende voorwaarden zal (moeten) vermelden of, en zo ja, welke kostencomponenten vrij van BTW in de leaseprijs zijn opgenomen.

Eerlijkheid

De Keurmerk Voorwaarden bieden daarnaast ook niet de toegezegde betrouwbaarheid en eerlijkheid die verwacht mag worden; dat is te verbeteren door:

 • De ruimte voor afwijkende aanvullende voorwaarden van deelnemende lessors beperken tot de mogelijkheden die nodig zijn voor individueel prijsniveau en voor extra diensten c.q. hoger kwaliteitsniveau.
 • Te allen tijde klant het recht op gratis vervangende auto geven in die gevallen waar de kosten van de vervangende auto op een derde verhaald kunnen worden (bij schades en onvoldoende uitgevoerde reparaties).
 • De leaseprijs per maand van toepassing verklaren voor exact het overeengekomen kilometrage, niet voor kilometer ranges als “tussen 15.000 en 20.000 km/jaar” (kortom: verbod op gebruik van oneerlijk uitwerkende km-bundels).
 • Standaard verrekening ook voor “minder gereden dan gecontracteerde kms”, voor zover daadwerkelijk gereden kilometers meer dan 10.000 per jaar belopen.  
 • Schade door voortijdige beëindiging altijd vaststellen exclusief BTW en alleen wanneer niet vermijdbaar (uiterst zelden) verhoogd met BTW te factureren.

Nabericht
Het feit dat de Keurmerk Voorwaarden niet voldoende duidelijk en eerlijk zijn hoeft niet zo ernstig uit te pakken als het lijkt. Immers het zijn de leasemaatschappijen die met hun “aanvullende voorwaarden” de kwaliteit van “hun” Private Lease bepalen. Dat laat onverlet dat een Keurmerk pas een echt Keurmerk is als de primaire voorwaarden correct en van hoog niveau zijn, de dienstverlening van deelnemende bedrijven vergelijkbaar maakt en als geheel positief onderscheidend is van “andere”, niet deelnemende, aanbieders. Het Keurmerk voorziet daar niet in.  

Verbeter de Keurmerk Private Lease Voorwaarden

A. De rechten en plichten bij leasecontracten

1. Algemeen
Welke rechten en plichten een overeenkomst tot gevolg heeft is afhankelijk van de gemaakte afspraken. De meest basale afspraken zijn: “wat belooft A” en “wat is de tegenprestatie van B” oftewel: A levert en B dient daarvoor te betalen.
Zolang partijen content zijn met de uitvoering van de overeenkomst is er geen reden op zoek te gaan naar de juridische juistheid van de afspraken, maar zodra een van beiden niet tevreden is over de gang van zaken komt een discussie op gang met verwijzingen naar verschil in opvattingen (anders geïnterpreteerd) en/of naar wettelijke bepalingen.
Bij autoleasing is sprake van een overeenkomst met voor langere tijd te leveren diensten en periodieke betalingen. Afwijkingen die nopen tot verandering van de leaseprijs zijn niet te vermijden:

 • afwijkend gebruik (meer of minderkilometers)
 • verandering van externe tarieven zoals assurantiepremies en belastingen
 
Verder is nog rekening te houden met mogelijkheid van voortijdige contractbeëindiging en dermate afwijkend autogebruik dat de inbegrepen vaste kosten voor afschrijving en onderhoud en reparatie niet meer kloppen. Deze veelheid aan kansen op veranderingen, opgeteld bij de beschrijving van de inbegrepen dienstverlening zorgt ervoor dat elke leaseovereenkomst gepaard gaat met een uitgebreide omschrijving van voorwaarden.

2. Wettelijke bescherming
Bijna altijd heeft de leverancier meer verstand van de te leveren dienst of product dan de afnemer. Daarnaast geldt ook dat particuliere klanten meestal ook niet zo goed thuis zijn in de precieze werking van de wet- en regelgeving die op de overeenkomst van toepassing is.
In Nederland is er geen specifiek wetgeving voor leasing, zodat het Burgerlijk Wetboek bepalend is. Het algemeen geldende “verbintenissen recht” is het uitgangspunt voor leaseovereenkomsten en laat voldoende vrijheid aan partijen om van de bepalingen van regelend recht af te wijken, mits helder vastgelegd.
Voor het geval particulieren bij de overeenkomst betrokken zijn, zoals bij Private lease, wordt de vrijheid van afspraken beperkt door het Consumentenrecht en door de zogenaamde “zwarte en grijze lijst” die onredelijk bepalingen in Algemene Voorwaarden verbieden. Door deze uitbreiding van wettelijke bepalingen worden particulieren beter beschermd tegen misbruik van het verschil in inzicht en kennis.

3. Verantwoordelijkheden
Vanaf het begin van de leaseovereenkomst heeft de klant de auto van de leasemaatschappij voortdurend ter beschikking en heeft de klant (huurder) de verantwoording voor (het gebruik en de beveiliging van) de auto. Daar staat tegenover dat de leasemaatschappij ten opzichte van de klant aansprakelijk is voor de kwaliteit van de auto zowel als van de door hen geregisseerde reparatie- en onderhoudswerkzaamheden. Kortom: als de auto niet goed presteert dan heeft de klant recht op tijdelijke of definitieve vervanging van de auto door een vergelijkbare die het wel goed doet.
Natuurlijk zal de leasemaatschappij gebruik maken van de rechten ten opzichte van haar leveranciers, maar daar hoeft de leaseklant zich niet verder om te bekommeren.  

4. Redelijk en billijk
De wettelijke uitgangspunten: redelijk en billijk handelen, komen ook aan de orde bij tussentijdse aanpassingen van de leasecondities. Als zich een omstandigheid aandient die verandering van de leaseprijs met zich meebrengt dan zal de leasemaatschappij dat in alle redelijkheid moeten toepassen en desgevraagd een motivatie van de verandering moeten geven.
Zo dient:

 • de verrekening voor meer of minder gebruik uitsluitend overeenkomstig de vooraf genoemde verrekenprijs per kilometer te geschieden;
 • de vergoeding voor vroegtijdige opzegging verklaard te worden
 • toerekening van niet door de verzekering gedekte schade onderbouwd te worden
 • verandering van de prijs door wijziging van BTW of (externe) assurantiepremie verklaard te worden.

5. Verbeteringen van de Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease

In de Algemene Voorwaarden van het keurmerk PL staat een aantal klantenrechten niet genoemd; dat verandert weliswaar niet het recht van de klant, maar zorgt er wel voor dat de klant onvoldoende zicht heeft op redelijke en billijke uitvoering van de overeenkomst.
Onderstaand een opsomming van noodzakelijke verbeteringen op het gebied van rechten en plichten. 

 1. Verander de teksten omtrent aanpassing van de leaseprijs (alleen verhoging noemen is onredelijk); benoem ook het recht van de klant op verlaging van de leaseprijs:
  – bij minder gebruik (kilometers) dan in de overeenkomst voorzien
  – bij verlaging van de kostprijs door verlaging van BTW zowel als van assurantiebelasting en – premie.
  – (zo mogelijk ook) bij verlenging van de leaseperiode
 2. Benoem het recht van de klant op vervanging van de geleaste auto ingeval van een bij herhaling optredend tekort van de auto of inadequaat uitgevoerde reparatie.
 3. Geef de klant het recht op een sluitende verklaring omtrent ontstane schade bij vroegtijdige contractbeëindiging. 
 4. Verwijder de bepaling dat de klant geen recht heeft op verrekening van kosten, zoals waarborgsom met eindafrekening.
 5. Verwijder de pertinent onredelijke (en dus onwettige) bepaling dat de klant bij ontbinding van de overeenkomst alle resterende termijnen moet betalen. 
Tot zover de aanbevelingen voor verbeterde weergave van de rechten en plichten. De volgende artikelen zullen gaan over:
B. Eerlijkheid en duidelijkheid
C. Kwaliteit van de leasedienstverlening
D. Zekerheid (kosten en geschillen)

 

 

VOLGEBOEKT: Automotive Insiders Golfchallenge

Op 19 mei zijn we te gast op De Swinkelsche Golfbaan. Golf.nl beschreef de baan kort maar krachtig: ‘Wat een feest!’ De 18 holes van de Championship Course behoren tot de mooiste van Nederland en liggen op een oppervlakte van zo’n 90 hectare en zijn omsloten door bossen, grote waterpartijen en prachtige heide.

De grillig gevormde bunkers maken het plaatje compleet. Verschillende holes zijn op diverse manieren te bespelen.

Uiteraard komt niemand ook maar iets te kort. Bij ontvangst, in de baan en na afloop tijdens de borrel. Tijdens het grandioze buffet zal het speenvarken aan het spit niet ontbreken. Ook het beroemde Swinkels biertje zal ruim van de tap stromen.

Uiteraard krijgt ook dit jaar weer iedere deelnemer een prachtige golfpolo t.w. € 59.

Gelukkig kunnen we weer volop rekenen op de steun van onze sponsoren. Dat betekent wel dat we nog maar een beperkt aantal flights of plekken beschikbaar hebben. Meld je dus snel aan want vorig jaar waren we ook snel volgeboekt!

Prijs per flight: € 750,- excl. BTW
Individueel: € 115 – Overigen: € 165,- excl. BTW 

Let op! U kunt zich niet meer inschrijven.

Beoordeling Consumentenbond van Private Lease beoordeeld

Nu autoleasing ook opgang maakt bij particulieren is het voor de hand liggend dat de Consumentenbond ook daar aandacht aan geeft. Dat gebeurde al op de website met een korte uitleg waarop te letten bij private lease en vervolgens is via de Stichting Keurmerk Private Lease de betrokkenheid alleen maar toegenomen.

Nu is er dan ook een heuse vergelijking van de verschillende aanbiedingen van private lease, en wel gesplitst naar bedrijven die wel of niet deelnemen aan het keurmerk. En nu blijkt plots dat het vergelijken van een complexe dienst (autoleasing) die wordt afgesproken voor meerdere jaren toch een geheel ander onderzoekstraject te vergen dan voor de bond gebruikelijk.

Dit keer geen duidelijke verwijzing naar: “beste product” of “voordeligste aanbieding”, sterker nog: hoewel de prijs een uiterst belangrijk gegeven wordt genoemd wordt van geen enkele aanbieder de tarieven genoemd, niet voor de maandelijkse termijn, niet voor de prijs van extra kilometers. Ook wordt niet of nauwelijks een oordeel gegeven over de kwaliteiten van de aanbieders zoals die uit de ”aanvullende voorwaarden” zouden kunnen worden herleid.

Het verslag van de Consumentbond is dan ook niet meer dan oppervlakkig en vaag, terwijl verder niet alle aspecten op correcte wijze worden toegelicht en andere belangrijke aspecten van de uitvoering van leasecontracten onbenoemd blijven.

Teleurstellend, maar ook geheel onnodig omdat ik al meer dan een jaar in contacten met de Consumentenbond heb gesignaleerd dat het keurmerk en de omgang daarmee door zowel de Consumentenbond als de brancheorganisatie VNA behoorlijk wat tekortkomingen kent en die ook letterlijk heb benoemd, een voor een. Mijn suggesties om het kennisniveau aan te vullen zijn niet gevolgd.

In onderstaande bericht ga ik in op het artikel over Private Lease dat in de december uitgave van Consumentengids is opgenomen. De behandeling van onderwerpen is gelijk-genummerd als in de Consumentengids en aangevuld met ontbrekende onderwerpen .

Roel Hindriks
LeaseConsult
Vught 

Artikel Consumentengids: %u201CAuto leasen zonder je baas%u201D

De in de opening gegeven verwijzing naar het Keurmerk Private Lease suggereert dat het Keurmerk onduidelijkheid heeft weggenomen en dat onder de werking daarvan een verantwoorde (eerlijke en heldere) uitvoering van de leasecontracten binnen bereikt is.
De praktijk is dat elke deelnemer aan het keurmerk nog een tweede set Algemene Voorwaarden te beoordelen krijgt, de zogenaamde “Aanvullende Voorwaarden”. Alleen uit deze tweede set van voorwaarden kan de kwaliteit worden afgeleid.

1. Wat is private lease
Gemeld wordt dat bij Private Lease de verreden kms na de afgesproken leaseperiode worden verrekend. De verrekening gebeurt bij de meeste lessors ook eens per jaar en tevens als de leaseperiode niet na de afgesproken contractduur maar op een eerdere of later tijdstip plaatsvindt.
De vermelding dat er bij private lease geen fiscale bijtelling geldt is onjuist; niet het systeem van aanschaf maar of de werkgever het gros van de kosten draagt (onder andere door reiskostenvergoeding) is bepalend voor wel of niet van toepassing zijn van de fiscale bijtelling.

2. Voor wie interessant
Het meest interessant is Private Lease voor hen die geen eigen auto hebben en dat doet zich ook voor bij veranderen van baan en daarbij de auto van de zaak inleveren. Wie wel een eigen auto heeft moet dat eerst even oplossen, want “inruilen” bij leasen is geen optie.

3. Voor wie niet interessant
Dat 65% van de maandelijkse leaseprijs op de maanlasten van hypotheek gekort wordt geeft niet juist weer hoe de BKR registratie effect heeft. 65% van het totaal aan te betalen maandtermijnen wordt binnen BKR als “schuld” aangemerkt en beperkt daardoor de hoogte van de te sluiten hypothecaire lening.
Dat bij weinig rijden de aantrekkelijkheid van private leasing daalt is een onjuiste inschatting. Ook bij een gekochte auto kan bij weinig kilometers het periodiek onderhoud niet achterwege blijven. Daar komt nog bij dat lage kilometrages leasemaatschappijen in staat stellen om met extra lage afschrijvingskosten te calculeren en dat pakt gunstig uit, zeker bij lage rentestanden. Voor wat betreft het niet verrekenen van minder kms zie onder punt 5. 

4. Wat bij meer gereden kilometers
De eerste zin verwijst meteen naar kilometerbundels, de meest onverstandige wijze om met toerekening en verrekening van kilometers om te gaan. De leasemaatschappijen die met een “km. bundel” werken geven aan dat de leaseprijs over een wat breder gebied ongewijzigd blijft; dus bijvoorbeeld een leaseprijs van 300 Euro per maand voor een jaargebruik tussen 15.000 en 20.000 km. De prijs die betaald moet worden is dan voldoende voor 20.000 km per jaar.
Wordt (iets) meer gereden dan gaat de prijs meteen naar het niveau van de “bundel” die tot 25.000 km geldt, 5.000 km per jaar meer kms dus. Zo kan een overschrijding van 1.000 km in 4 jaar leiden tot een prijs die geldt voor 4 keer 5.000 km = 20.000 km meer.
Het kan nog erger, wanneer namelijk het opschalen naar een hoger tarief kan gebeuren per kwartaal zonder redelijke kans op terugbetalen bij minder kms.
De beschreven methode behandelt het bundel gebeuren alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, zonder aandacht te geven aan:

 • het feit dat bij zakelijk leasen (Nederland is internationaal koploper in autokostenbewaking) altijd voorop staat dat afgerekend wordt op het werkelijk kilometrage
 • de basisregel in de Keurmerk voorwaarden dat meer kilometers afgerekend moeten worden als volgt: aantal meer-kms maal de overeengekomen prijs per meer km.

De uitleg dat een 11.000 km bundel goedkoper is dan een 10.000 km bundel plus 1.000 meer-kms is niet gebaseerd op praktijkgegevens of aanvullende voorwaarden van welke leasemaatschappij dan ook.
Als er al sprake is van een “omslagpunt dat per lessor verschillend is, zou van de Cons. bond verwacht mogen worden om dat te betrekken bij de beoordeling van de onderzochte werkwijzen; welke lessor gebruikt goede en welke minder goede condities.

5. Wat bij minder kilometers
Het is een grote omissie van het keurmerk dat “minder kilometers” in de verplichte Algemene Vooraarden niet eens benoemd zijn. Minder gereden kilometers zorgen voor lagere kostprijs en omdat het aantal kilometers, net als bij meer gebruik, het gevolg is van handelen door de gebruiker is het niet meer dan redelijk dat minder kilometers worden verrekend. Er is wel een grens aan de verrekening te stellen; bij heel weinig kilkometers, dat kan onder 5.000 km/jaar of 10.000 km/jaar zijn, verdwijnen de besparingen omdat dan de kosten van periodiek onderhoud (niet van kilometers afhankelijk) niet meer gedekt zouden kunnen worden.
Echter wanneer de leasemaatschappijen keuze biedt van meerdere jaarkilometrages (dat doet bijna elke aanbieder) dan met voor kilometrages boven het minimum jaarkilometrage wel degelijk verrekening van minder kilometers geboden worden, dat is niet meer dan redelijk; elke aanbieder die dat niet doet hoort daarop aangesproken te worden, temeer daar elke aanbieder het voor zakelijke contracten wel doet, moet doen om tot contracten te kunnen komen.
De opmerking dat de meeste leasemaatschappijen (welke?) categorisch geen terugbetaling doen voor minder-kilometers is onjuist.

6. Eigen risico bij schade
Weinig woorden worden besteed aan de zeer ongebruikelijke basis-bepaling die eigen risico bij WA schade toestaat (Cons. Bond vindt dat bij beoordeling van autoverzekeringen een kwalitatief slechte voorwaarde), terwijl een eigen risico tot 500 Euro tot de slechtste in de markt behoort.
Ook wordt buiten beschouwing gelaten dat de kosten bij verzekering nog verder onverwacht kunnen oplopen, immers de Keurmerk voorwaarden zeggen ook niets over de kosten van vervangende auto tijdens herstel van de schade, zelfs niet wanneer de kosten van de vervangende auto door een tegenpartij (de schuldige van de schade) worden betaald.

7. Kosten van eerdere contractbeëindiging
Het voorbeeld van toerekening van kosten lijkt logisch, maar geeft geen inzicht in wat er gebeurt wanneer het contract moet worden beëindigd na een gebruiksduur waarvan vooraf geen leaseprijs info is verstrekt. Bijvoorbeeld beëindiging na 31 maanden in plaats van de overeengekomen 48 maanden. De Keurmerk voorwaarden geven daarvoor geen richtlijn en de meeste lessors geven ook geen redelijke aanwijzing. Slechts enkele lessors geven aan dat de alsnog te hanteren leaseprijs dan zal worden bepaald door uit te gaan van de leaseprijs van de eerst lagere looptijd en de eerst hogere looptijd (in het voorbeeld 24 maanden resp. 36 maanden) en vervolgens naar rato van het verschil tussen 24 en 36 maanden de waarde voor 31 maanden te bepalen. Dit is een benadering die goed voldoet aan de wettelijke verplichting van “redelijke en billijke vaststelling van de schade”. Daar moet nog bij aangetekend worden dat daarvoor uitgegaan behoort te worden van de leaseprijs exclusief BTW, want over het vergoeden van een schade is geen BTW verschuldigd. Dat aspect is door Cons Bond in haar voorbeeld helaas ook over het hoofd gezien.

8. Leasen op oudere leeftijd
Naarmate de leeftijd stijgt neemt de kans op contractbeëindiging door overlijden toe, maar niet in die mate dat de lat lager gelegd zou moeten worden dan 75 jaar.
Foxlease wordt hier wel genoemd, maar dat is uiterst onverwacht; deze aanbieder adverteert met voorzieningen die zelfs strijdig zijn met de meest basale Keurmerk voorwaarden.

9. Voordelige aanbieders
Anders dan bij wasmachines en stofzuigers is de aantrekkelijkheid niet af te leiden van alleen de prijs; leasing is een dienstverlening voor meerdere jaren en betreft uiteenlopende dienstverleningspakketten waarbij dan ook nog eens uiteenlopende criteria gelden voor tussentijdse aanpassingen, het Keurmerk ten spijt. Het overzicht van verschillen in maandkosten voor leasing versus kopen al dan niet via een lening is onzinnig zolang niet een vergelijkbaar pakket van diensten en waardering van de “aanvullende voorwaarden” in aanmerking wordt genomen.
Vooral de aanbieders die een km-bundel bieden en/of geen restitutie van minder kms bieden kunnen, ook bij vergelijkbaar dienstenpakket, goedkoper aanbieden omdat het verdienmodel tijdens de contractduur merkbaar extra ruimte geeft, ruimte die de klant niet verwacht, maar gedurende de looptijd wel moet betalen.

10. Aantrekkelijke aanbiedingen
Het verwijzen naar het Keurmerk zegt op zich nog heel weinig; elke aanbieder met het Keurmerk label vertelt dat zijn voorwaarden beter zijn dan die van het keurmerk. Sterker nog, dat klopt ook, maar daardoor moet dus per aanbieder vooral de 6 tot 20 pagina’s aanvullende voorwaarden worden doorgewerkt, niet eenvoudig, waarbij de algemene aanbeveling is; vraag de leasemaatschappij duidelijk te maken welke aanpassingen zich tijdens de looptijd kunnen voordoen en te verklaren dat bij gunstige veranderingen van de kostprijscomponenten (b.v. belastingen en assurantiepremie) dit ook tot uitdrukking komt in de leaseprijs.

11. Kanttekening bij “Meer zekerheid” van het Keurmerk (apart kader)
De claim dat het Keurmerk ervoor zorgt dat het zorgt voor uitblijven van onverwachte kosten kan onmogelijk waargemaakt worden, het is sterk afhankelijk van de aanvullende  algemene voorwaarden per aanbieder die dat bepalen.
Dat de maandtermijnen niet mogen worden verhoogd is een goed uitgangspunt, maar enkele aanbieders doen dat toch en zonder dat de Stichting Keurmerk of de Cons. Bond dat wil signaleren.
Ook geeft het keurmerk geen omschrijving hoe de maximale afkoopkosten bepaald worden.
Verder is ook nog steeds niet bekend wie (welke personen) de aangekondigde onafhankelijke deskundigen zijn die leiding geven aan de Stichting Keurmerk Private Lease en aan de geschillencommissie. 

B. Niet door de Cons. Bond behandelde onderwerpen

a. De waarborgsom
Nogal wat aanbieders hanteren een waarborgsom. Te verwachten was geweest dat de Cons. Bond zou zijn nagegaan waarvoor deze waarborgsom dient en met welke vorderingen, en wanneer, dit bedrag door de leasemaatschappij kan worden verrekend. Het zou b.v. logisch zijn dat het incasseren van een Eigen Risico bedrag bij schade niet eerder gebeurt dan nadat de schuldvraag is beantwoord en de waarborgsom tussentijds al zekerheid daarvoor te bestempelen. Ook vermeldt het Cons. Bond overzicht niet of de waarborgsom één, twee of drie maandbedragen betreft.

b. Verzekeringen
Het is van belang te weten hoe de verzekering is geregeld, met name de cascodekking. Is dat een eigen voorziening van de aanbieder of is het ondergebracht bij een assuradeur. Dat is van belang voor de wijze van tariefaanpassingen en de mate van BTW-vrijstelling.

c. BTW heffing
In de leaseprijs zijn inbegrepen de belastingen, afschrijving op BPM, de houderschapsbelasting, de assurantiebelasting als ook de verzekeringen, allemaal componenten die vrij van BTW kunnen blijven, mits de leasemaatschappij aan bepaalde administratieve voorwaarden voldoet, waaronder het op naam van de klant registreren van het kenteken.
Ook wanneer de BTW-vrijstelling niet wordt benut moet toch, ook bij een gunstige prijsstelling, de BTW heffing vooraf bekend gemaakt worden om bij wijzigingen te weten dat bijvoorbeeld een verhoging van de belasting met 20 Euro dan ook nog eens met 21% wordt opgehoogd. Ook wanneer het BTW-percentage zelf zou veranderen is het effect natuurlijk duidelijk verschillend bij el of geen benutting van de BTW vrijstelling.
Tenslotte moet duidelijk zijn dat BTW  niet wordt betrokken in de berekening van de schadevergoeding bij voortijdige contractbeëindiging

d. Prijsveranderingen
Het is niet te voorkomen dat over een periode van meerdere jaren, een of meerdere kostencomponenten zich wijzigen zodanig dat het redelijk is dat de leasemaatschappij die doorberekent; belasting en (externe) assurantiepremie.Duidelijk moet zijn dat een verandering met lagere kosten tot gevolg net zoveel aandacht krijgt als de verandering met een noodzakelijke verhoging van de leaseprijs. Verder is te verlangen dat de aanbieder vooraf aangeeft welke oorzaken bij welke componenten een verandering teweeg kunnen brengen en welke procedure dan gevolgd wordt: aankondiging, motivatie en doorvoeren (hoe en wanneer).
Overeenkomstig een basisbepaling van het Keurmerk dient elke (eenzijdige) verandering van de maandelijkse leaseprijs door afwijkend kilometrage te worden uitgesloten, enkele leasemijen doen dat toch, zonder berisping vanuit het Keurmerk een ookde Cons. Bond heeft dat niet gesignaleerd.

e. Vervangende auto
Er is een duidelijk verschil tussen de aanbieders voor wat betreft de inbegrepen kosten voor een vervangende auto, bij uitval van de geleaste auto. Wanneer gesproken wordt van vervangend vervoer na 48 uur dan zal altijd voor de eerste 48 uur extra betaald moeten worden; wanneer in de aanvullende voorwaarden staat: “bij reparaties die meer dan 48 uur duren” zijn de kosten bij dit soort langdurige uitvalsituaties wel vanaf het eerste uur gedekt. Kortom: twee keer een melding 48 uur, maar wel heel verschillende uitvoering.
Verder is het normaal dat een vervangende auto ter beschikking komt in geval van een schade. Ook als de verzekeringsvoorwaarden van bedenkelijk lage kwaliteit zijn, zal in geval van een verhaalschade een vervangende auto wel degelijk moeten worden verstrekt, de kosten komen immers standaard ten laste van de tegenpartij.   

f. De verantwoordelijkheid van de leasemaatschappij
Of het vergeten is of dat het bewust buiten beschouwing is gelaten kan van aanbieder tot aanbieder verschillen (ondanks Keurmerk voorwaarden), maar nergens staat iets vermeld over de verantwoordelijkheid van de aanbieder tegenover de klant voor de kwaliteit van de in lease gegeven auto en voor de door de aanbieder voorgeschreven onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Bij uitval van de auto door gebrekkige autokwaliteit resp. niet goed uitgevoerde werkzaamheden is het minste dat de leasemaatschappij heeft te doen is het kosteloos aanbieden van een vervangende auto, onafhankelijk of dat is inbegrepen in de leaseprijs of niet. (Bij aanhoudend niet goed functioneren van de auto heeft de klant zelfs het recht de betalingen te stoppen).

Samenvatting

Het onderzoek van de Consumentenbond heeft de deelnemende leasemaatschappijen veel werk bezorgd. De uitkomsten zijn absoluut onbevredigend, met name omdat, geheel tegen de gebruikelijke werkwijze van de Bond, niet is aangegeven hoe de leasemaatschappijen kwalitatief scoren en omdat niet is ingegaan op de veel te sterk uiteenlopende aanvullende voorwaarden en leasetechnieken.

Deze reactie op het verslag van de Consumenten Bond als afgedrukt in de Consumentengids voor december betreft kanttekeningen ten aanzien van zowel het uitgevoerde onderzoek als de tekortkomingen van de Algemene Voorwaarden van het Keurmerk Private Lease.
Betreffende tekortkomingen zijn door LeaseConsult sinds begin 2016 herhaaldelijk onder de aandacht gebracht van de VNA, de Stichting Keurmerk Private Lease en de AFM. Geen van deze partijen heeft het nodig geacht serieus aandacht aan de kanttekeningen te geven of er een open discussie over te voeren.

Het belang van LeaseConsult bij het aan de orde stellen van de tekortkomingen is niet anders dan eraan bij te dragen dat weeffouten worden weggenomen en alsnog een goed en echt betrouwbaar leasepakket wordt gerealiseerd.