Wat als de waterstof-auto doorbreekt in plaats van de elektrische auto?

Omdat energie mijn grote belangstelling en passie heeft, vroeg en kreeg ik – als aanwezige in de zaal –  toestemming om in het kort de vraag te beantwoorden.

De nadelen van waterstof zijn:

 1. Explosiegevaar, denk aan het luchtschip De Zeppelin in 1937
 2. De noodzaak om de tank continu gekoeld te houden tot ca. 160 graden Celsius onder nul.  Die koeling kost enorm veel energie en dat 24 uur per dag.

Nu meldde het ANP reeds in  2015 een spectaculaire ontwikkeling met betrekking tot waterstof.

TNO  was er in geslaagd om waterstofgas op te lossen in een gel. Vergelijk het met een afgesloten colaflesje waarin – onzichtbaar – koolzuurgas (CO2) is opgelost. Pas bij schudden of het openen zie je het koolzuurgas ontsnappen.  Na verloop van tijd is de cola zonder ‘prik’. Vervang het woordje ‘cola’ door het gel en lees waterstof i.p.v. koolzuurgas en het principe is identiek. Doordat het waterstof oplost in het gel daalt de druk en kan de koeling achterwege blijven. 

Bestaande benzinestations (infrastructuur) zouden met een kleine aanpassingen gaandeweg steeds meer pompeilanden kunnen aanpassen voor waterstof. Vergelijkbaar met LPG-pompeilanden.

De waterstof-auto rijdt elektrisch door waterstofgas samen te brengen met zuurstof. Zoals de traditionele auto zijn energie meesleept in zijn benzinetank, de elektrische auto de batterij heeft als energievoorraad-voor-onderweg, zo heeft de waterstofauto de beschikbaarheid over waterstof.  Het is echter een rijdende energiecentrale want de waterstof moet nog worden omgezet naar elektriciteit op de momenten dat dat gewenst is. Er is dus geen sprake van een tussentijdse opslag van elektriciteit.

De waterstof-auto heeft weliswaar geen battery-pack maar wel een unit met brandstofcellen.
Mij is onbekend hoeveel onderhoud dat oplevert voor de werkplaats. In ieder geval komt met waterstof de uitlaat weer in beeld!   Deze zou van kunststof (= aardolie) of roestvrij staal kunnen/moeten  zijn  aangezien er water vrijkomt. Of de waterstofauto dus echt gaat winnen van de batterij-auto zal mede afhankelijk zijn van de te verwachten productie-  en onderhoudskosten. 

Welke soort auto spaart nu de fossiele energievoorraad?

Wil de elektrische auto bijdragen aan de noodzakelijke energietransitie dan moet zowel de batterij-auto als de waterstofauto wel gebruikmaken van duurzaam opgewekte elektriciteit. Elektrische aandrijving zal in ieder geval, zoals gepresenteerd, het aantal te onderhouden/vervangen onderdelen fors terugbrengen. Daarover waren alle sprekers het eens.
Of de batterij-auto het wint van de waterstofauto?  Niemand die het weet. Maar voor de werkplaats zal de waterstofauto naar mijn persoonlijke inschatting toch iets meer onderhoud met zich meebrengen en daardoor wellicht de strijd met de batterij-auto  verliezen.

Hoge prijs voorkomt definitieve doorbraak elektrische auto’s

Momenteel bezitten Nederlandse huishoudens en bedrijven 8,2 miljoen personenauto’s. Daarvan zijn er 245.000 elektrisch aangedreven. In 2016 steeg het aantal elektrische auto’s 17%. Goed nieuws voor voorvechters van elektrisch rijden. Toch moeten deze cijfers met voorzichtigheid worden bekeken. Slechts 15.000 in Nederland geregistreerde auto’s zijn volledig elektrisch aangedreven. De overige elektrische auto’s zijn hybride voertuigen die vaak nog voor een fors deel op fossiele brandstoffen rijden. In de tweede helft van dit jaar wordt Tesla Model 3 in productie genomen. Dé hoop van voorvechters van elektrisch rijden op de definitieve doorbraak van volledig elektrische auto’s. Volgens een berekening van hoogleraar Maurice Steinbuch van de TU Eindhoven zal de nieuwe Tesla ongeveer € 34.000,- kosten in Nederland. En daar zit het probleem. De elektrische auto blijft voorlopig te duur.

In de top 10 van meest verkochte auto’s in 2016 staat één auto met een vergelijkbare startprijs als Tesla Model 3 Op plek 9 vinden we de Volkswagen Passat. Deze auto heeft een startprijs van ongeveer € 33.500,-. De op één na duurste auto in het lijstje, de Volkswagen Golf, heeft een startprijs van ongeveer € 23.000,-. Alle andere auto’s zijn fors goedkoper. In het rapport “De verzekeringsmarkt in 2026” beschreven Baken Adviesgroep en Trend-Rx dat de automarkt steeds meer verschuift naar de occasionmarkt. Een belangrijke reden hiervoor zijn jongeren die te weinig inkomen hebben voor een nieuwe, duurdere, auto. De oudere doelgroep die nog wel nieuwe auto’s koopt kiest steeds vaker voor private lease. In dit segment heeft 78% van de auto’s een cataloguswaarde van € 20.000,- of minder. Momenteel is 56% van de elektrische auto’s in bezit van bedrijven, terwijl zij slechts 11% van het totale wagenpark bezitten. Om de elektrische auto’s te laten doorbreken is meer particuliere verkoop nodig. Hiervoor is een enorme prijsdaling noodzakelijk.

Ook de koper van elektrische auto’s is primair prijs gedreven. Fiscale steun is daarbij welkom. In Nederland steeg de verkoop van elektrische auto’s in 2015 tijdelijk fors door bestaande fiscale voordelen voor zakelijke elektrische rijders. Na aanpassing van deze regels daalde het aantal nieuwe registraties 45%. In Denemarken zien we nu hetzelfde verschijnsel. Door fiscale voordelen nam de verkoop van elektrische auto’s in Denemarken de afgelopen jaren sterk toe. Toen de maatregelen eind 2016 werden afgeschaft daalde de verkoop van elektrische auto’s in 2017 maar liefst 60%. Overheden kunnen de doorbraak van elektrisch rijden fiscaal stimuleren. Voor een definitieve doorbraak is echter meer nodig: elektrische auto’s in lagere prijsklassen die betaalbaar zijn voor grote groepen van de bevolking.

Verbeter de Private Lease Keurmerk Voorwaarden: artikel D

D. Zekerheid

Algemeen
Hoe een leasecontract er ook uitziet, welke details ook zijn geregeld, de overeenkomst moet zekerheid verschaffen omtrent de bedoelingen en de wijze van uitvoering. Wanneer een overeenkomst getooid wordt met een Keurmerk en vooral als de Consumentenbond dat ook nog ondersteunt, geeft dat de klant een prima gevoel van zekerheid.

De Keurmerk Voorwaarden
In de Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease blijkt echter bijna niks in te staan dat de klant zekerheid van goede dienstverlening biedt. Op geen enkele manier wordt vermeld dat de leasemaatschappij integer en eerlijk zal handelen en ook blijkt nergens uit dat de leasemaatschappij zijn verantwoordelijkheid als “goed verhuurder”, dat wil zeggen: zorgen voor goede kwaliteit, zal waarmaken.

Reden dus om ook daar de verbetering voor aan te reiken.

Voorstel voor verbetering
De Algemene Voorwaarden dienen zekerheid te geven omtrent eerlijk en verantwoord handelen en dat kan het beste met een artikel dat de verantwoordelijkheden van de leasemaatschappij (de Lessor) behandelt en wel letterlijk als volgt:

Artikel X. Verantwoordelijkheid van de Lessor

 1. Lessor zal ervoor zorgen dat haar overeenkomsten geen bepalingen bevatten die andere dan de tussen partijen overeengekomen rechtsgevolgen tot gevolg hebben. 
 2. Elke mogelijke afwijking van regelend recht zal in het leasecontract specifiek worden benoemd, maar van bepalingen van consumentenrecht zal nimmer worden afgeweken.
 3. Lessor aanvaardt tegenover haar klanten de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de geleaste auto en de te leveren diensten.
 4. Lessor zal haar klanten steeds volledig informeren omtrent:
  a) de gevolgen van afwijkend gebruik van de auto; meer en minder kilometers zowel als eerder of later beëindigen van de leaseovereenkomst;
  b) alle omstandigheden die tijdens de looptijd van een overeenkomst verandering van condities tot gevolg kunnen hebben; 
  c) de procedures van aankondiging, motivatie en doorvoeren van eventuele aanpassingen. 
 5. Indien bepaalde omstandigheden aanleiding kunnen zijn voor verhoging van de leaseprijs, zal voor dezelfde omstandigheden met gunstiger kostprijs als gevolg, de leaseprijs worden verlaagd. 
 6. Lessor zal alleen die kosten(soorten) aan klant in rekening brengen die niet verhaald kunnen worden op derden en die redelijk en billijk zijn gebleken.

Nabericht
Bovenstaande aanbeveling om de Algemene Voorwaarden te voorzien van een artikel waarbij de verantwoordelijkheden van leasemaatschappij ten opzichte van de klant worden benoemd, geeft de zekerheid waar een klant recht op heeft, maar toepassing van dit artikel heeft meteen ook effect op de tekortkomingen die per onderdeel al genoemd zijn: een lessor die bevestigd eerlijk te zullen handelen kan immers onmogelijk voorbijgaan aan rechten van de klant of zelfs tegengestelde opvattingen aanhangen.

Deze laatste suggestie voor verbetering, het opnemen in de Keurmerk Voorwaarden van het verantwoordelijkheidsartikel als genoemd, is dan ook de belangrijkste.